Umowa licencyjna użytkownika końcowego portalu sova.nigrivhub.com oraz Regulamin serwisu sova.nigrivhub.com

Niniejsza Umowa zawiera warunki, na których Klient otrzyma ograniczoną licencję na korzystanie z Oprogramowania lub korzystać będzie z usług świadczonych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa o:

  1. Operatorze lub Firmie – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą NIGRIV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres ul. SŁAWIŃSKA, nr 6, lok. 807, miejsc. WARSZAWA, kod 01-218, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808806, posiadającą NIP: 527-290-88-16 oraz numer identyfikacyjny REGON: 384634106.
  2. Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy sova.nigrivhub.com działający pod adresem internetowym https://sova.nigrivhub.com prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w Umowie.
  3. Użytkowniku lub Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Umowy uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z Usług świadczonych przez Operatora.
  4. Usługach (Usłudze) – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Umowie.
  5. Oprogramowanie - oznacza wszystkie programy lub aplikacje Firmy, które Użytkownik subskrybuje lub w inny sposób uzyskuje dostęp do nich od Firmy, zarówno w wersji próbnej, jak i pełnej (płatnej) takiego Oprogramowania, wraz z dowolnym interfejsem programowania aplikacji, źródła danych i innych metod dostępu dostarczonych przez Firmę, jak również programy, technologie, materiały drukowane oraz dokumentacja online lub elektroniczna. Wersja próbna Oprogramowania może być używana wyłącznie do przeglądania, testowania i oceny programowania przez ograniczony czas (zgodnie z dalszymi postanowieniami w Umowy), a wyniki wyszukiwania i powiązane treści dostarczone w związku z wersją próbną nie mogą być kopiowane lub w inny sposób wykorzystywane przez Klienta w jakimkolwiek innym celu (w tym dostarczanie komercyjnych produktów lub usług do innego podmiotu) bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora;
  6. Regulaminie lub EULA – należy przez to rozumień niniejszy dokument.
  7. Umowie – łączne określenie dla EULA wraz z formularzem instalacyjnym, umową subskrypcji lub inną umową, do której niniejsza EULA jest włączona przez odniesienie.
  8. Dostawcy – należy przez to rozumieć DarkOwl LLC z Kolorado.
  9. Treściach Wynikowych – należy przez to rozumieć wszelkie wyniki wyszukiwania wyświetlane lub zwracane przez Oprogramowanie w odpowiedzi na zapytania Użytkownika.
  10. Dane Klienta – należy przez to rozumieć treści zapytań kierowanych do Oprogramowania.
  11. Licencja - Z zastrzeżeniem pozostałych warunków Umowy, Spółka może w drodze odrębnej umowy udzielić Klientowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu ograniczonej licencji na korzystanie z Oprogramowania do celów przewidzianych umową. W przypadku wersji próbnej Oprogramowania licencja ta jest ograniczona wyłącznie do oceny Oprogramowania przez Klienta zgodnie z punktem e). Oprogramowanie jest dostarczane na podstawie licencji. Klient nie nabędzie żadnych udziałów własnościowych w Oprogramowaniu na podstawie Umowy ani żadnych innych praw do niego, innych niż korzystanie z Oprogramowania zgodnie z udzieloną licencją. Firma zastrzega i zachowa wszystkie prawa do Oprogramowania i wszelkie prawami własności intelektualnej wynikającymi z Oprogramowania lub z nim związanymi, z wyjątkiem: wyraźnie udzielonych Klientowi lub przysługujących Dostawcy.
  12. Okres Licencyjny – należy przez to rozumieć okres świadczenia Usługi przez Operatora dla Użytkownika zgodny z zawartymi Umowami i w pełni opłacony przez Użytkownika lub okres przyznany do korzystania z Oprogramowania na warunkach opisanych w pkt e) i k).
  13. Informacja Kluczowa – należy przez to rozumieć określoną podczas podpisywania Umowy monitorowaną frazę (nazwę domeny Klienta).

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W ramach korzystania z Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy na rzecz Klienta Usługę cyklicznego monitorowania informacji pojawiających się w źródłach internetowych osób trzecich, w tym informacje znajdujące się w sieci powierzchniowej, głębokiej lub ciemnej, poprzez:

  1. Odpytywanie baz danych dostarczanych przez Dostawcę i poszukiwania w nich wystąpienia Informacji Kluczowej,
  2. Pierwsze odpytanie bazy danych przeszukuje cały jej zakres, każde kolejne odpytanie sprawdza czy Informacja Kluczowa pojawiła się wśród danych, które pojawiły się w bazie danych od ostatniego skutecznego odpytania,
  3. Usługa umożliwia oznaczanie potencjalnych wycieków danych poprzez realizacje zgłoszeń,
  4. W przypadku wykrycia potencjalnego wycieku Serwis powiadomi Użytkownika o zidentyfikowanym zagrożeniu poprzez wiadomość e-mail oraz wysłanie wiadomości tekstowej na podane numery telefoniczne.
 2. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 4. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt ciągłego rozwoju i modyfikacji oferty Serwisu, dodawania nowych funkcjonalności, modułów użytkowych i wprowadzania zmian wizualnych będących następstwem dodawanych usprawnień. Wymienione zmiany rozwojowe będą skutkować zwiększeniem możliwości Serwisu, co będzie traktowane jako korzyść dla Użytkownika. Następstwem wymienionych usprawnień będzie konieczność dostosowywania niniejszego Regulaminu do wprowadzonych zmian, co będzie dokonywane przez Operatora.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 7. Treści Wynikowe mogą zawierać informacje odnoszące się lub opisujące treści zebrane ze źródeł internetowych osób trzecich, w tym informacje znajdujące się w sieci powierzchniowej, głębokiej lub ciemnej. Treści Wynikowe mogą zawierać informacje tajne, niepubliczne lub w inny sposób wrażliwe, które nie są przeznaczone do publikacji lub udostępnienia Klientowi lub innym osobom trzecim, a dostęp do nich lub ich posiadanie przez Klienta może być nielegalne. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej EULA, cała Treść Wynikowa jest dostarczana bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Operator lub Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowaną przez Oprogramowanie Treść Wynikową. Operator i Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za fakt, iż Klient uzyska dostęp lub wejdzie w posiadanie Treści Wynikowej. Z tytułu przekazanych Treści Wynikowych Klient nie będzie podnosił wobec Operatora lub Dostawcy żadnych roszczeń majątkowych lub osobistych.
 8. Klient nie będzie bezpośrednio ani pośrednio:

  1. korzystał z Oprogramowania lub jakiejkolwiek Treści Wynikowej z naruszeniem obowiązującego prawa lub warunków udzielonej licencji,
  2. korzystał z Oprogramowania w zakresie wykraczającym poza licencję udzieloną zgodnie z Umową,
  3. udzielał licencji, sublicencji, wynajmował, dzierżawił, wypożyczał, sprzedawał, przydzielał, dystrybuował, publikował, przekazywał lub w inny sposób udostępniał jakiejkolwiek innej osobie Oprogramowania, jakichkolwiek cech lub funkcjonalności Oprogramowania lub jakichkolwiek informacji wygenerowanych przez Oprogramowanie lub wyników (w tym Treści Wynikowych) wynikających z jego działania, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej,
  4. wykorzystywać żadnych informacji wygenerowanych przez Oprogramowanie lub wynikających z działania Oprogramowania do nękania lub podszywania się pod inne osoby,
  5. wykorzystywać Treści Wynikowych w sposób naruszający obowiązujące prawo, a w szczególności prawa autorskie innych osób, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności dowolnej osoby,
  6. wykorzystywać Oprogramowania do świadomego dostępu do jakichkolwiek osobistych, poufnych, tajnych lub innych niepublicznych informacji dowolnej osoby trzeciej bez jej zgody, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo,
  7. modyfikować, tłumaczyć, adaptować, kopiować lub w inny sposób tworzyć dzieła pochodne lub ulepszenia Oprogramowania, bez pisemnej zgody Operatora,
  8. odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować, dekodować lub w inny sposób próbować odkryć lub uzyskać dostęp do kodu źródłowego Oprogramowania, łączyć Oprogramowania z jakimkolwiek innym programem lub włączać Oprogramowania do jakiegokolwiek innego programu.
  9. usuwać, kasować, zmieniać lub zasłaniać jakiekolwiek znaki towarowe lub prawa autorskie, patenty lub innych informacji dotyczących własności intelektualnej lub praw własności umieszczonych na lub w Oprogramowaniu,
  10. używać Oprogramowania do celów analizy konkurencji Oprogramowania, rozwoju konkurencyjnego oprogramowania lub usług,
  11. używać Oprogramowania w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, zainfekować, przejąć, wyłączyć, przeciążyć lub w inny sposób uszkodzić jakikolwiek system komputerowy Operatora lub jego usługodawców.
 9. W przypadku udzielenia licencji do Oprogramowania Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć Oprogramowanie przed naruszeniem, przywłaszczeniem, kradzieżą, niewłaściwym użyciem lub nieautoryzowanym dostępem przy użyciu dostępu zapewnionego na mocy Umowy lub w inny sposób przez swoich pracowników, wykonawców i przedstawicieli oraz zachowa poufność wszelkich nazw użytkowników i haseł związanych z korzystaniem z Oprogramowania. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie użytkowanie Oprogramowania w ramach swojego konta. Klient niezwłocznie powiadomi Operatora o każdym nieautoryzowanym dostępie do Oprogramowania w ramach konta Klienta lub ujawnieniu lub użyciu jakiejkolwiek nazwy użytkownika lub hasła dostarczonego mu przez Operatora w celu dostępu do Oprogramowania.
 10. Użytkownik zastosuje się do wszelkich uzasadnionych próśb Operatora o informacje w związku z dochodzeniem prowadzonym przez Operatora w celu sprawdzenia przestrzegania przez Użytkownika postanowień Umowy i zgodności z niniejszą EULA lub dochodzeniem prowadzonym przez Dostawcę.
 11. Operator może, według własnego uznania, wypowiedzieć licencję udzieloną Klientowi, jeśli Klient naruszy postanowienia Umowy lub zawiesić licencję udzieloną Klientowi, jeśli Firma ma uzasadnione podejrzenie, że Klient nie przestrzega postanowień Umowy, po uprzednim szczegółowym pisemnym powiadomieniu Klienta o takim podejrzeniu, które będzie trwało tak długo, jak długo Firma będzie miała uzasadnione powody, aby przeprowadzić dochodzenie w sprawie podejrzewanego naruszenia. Licencja udzielona Klientowi wygasa automatycznie, zgodnie z warunkami formularza konfiguracji, umowy subskrypcji lub innej umowy, do której niniejsza EULA jest włączona przez odniesienie.
 12. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia w sposób niemożliwy do odzyskania danych wprowadzonych przez Użytkownika, ustawień Oprogramowania i historii aktywności, a Użytkownik nie będzie polegał na Oprogramowaniu ani żadnym innym systemie informatycznym Operatora w zakresie przechowywania lub tworzenia kopii zapasowych danych wprowadzonych lub uzyskanych z Oprogramowania.
 13. Operator oświadcza, iż wszystkie prezentowane Treści Wynikowe pochodzą z zapytań kierowanych do bazy danych należącej do Dostawcy.

§ 2
OGRANICZONA GWARANCJA

Operator gwarantuje Klientowi, że udzielenie licencji na podstawie niniejszej Umowy oraz użytkowanie Oprogramowania przez Klienta zgodnie z Umową i celami w niej przewidzianymi nie naruszy praw własności intelektualnej osób trzecich, oraz podczas zbierania Treści Wynikowych, Operator i Dostawca świadomie nie ominęli ani nie naruszyli żadnego systemu bezpieczeństwa mającego na celu uniemożliwienie dostępu lub publikacji takich Treści Wynikowych.

§ 3
OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Z wyjątkiem postanowień § 1 pkt 8 Postanowienia Ogólne, Oprogramowanie jest udostępniane Klientowi na zasadzie licencji "tak jak jest", ze wszystkimi wadami i usterkami, bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Operator wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Oprogramowania (w tym Treści Wynikowej), w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, sposobu działania, wykorzystania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia do powyższego, Operator nie udziela żadnych gwarancji ani nie podejmuje zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń, że Oprogramowanie spełni wymagania Klienta, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilne lub będzie współpracować z innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni wszelkie standardy dostępności, wydajności lub niezawodności, będzie wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych elementów.
 2. W żadnym wypadku Operator nie będzie odpowiedzialny wobec Klienta za jakiekolwiek użycie, przerwę, opóźnienie lub niemożność użycia oprogramowania, utracone przychody lub zyski, opóźnienia, przerwę lub utratę usług, biznesu lub wartości firmy, utratę lub uszkodzenie danych, straty wynikające z awarii systemu lub usługi systemowej, nieprawidłowego działania lub wyłączenia, brak dokładnego transferu, odczytu lub przekazania informacji, brak korekty, aktualizacji lub dostarczenia prawidłowych informacji, niekompatybilność systemu lub dostarczenie nieprawidłowych informacji o kompatybilności, naruszenia bezpieczeństwa systemu lub jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte przez Klienta w oparciu o wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Oprogramowania.
 3. W żadnym wypadku żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej strony za jakiekolwiek szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z Umowy lub są z nią związane, naruszenia Umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, niezależnie od tego, czy takie szkody były możliwe do przewidzenia i czy strona została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, w każdym przypadku z wyjątkiem:

  1. naruszenia, sprzeniewierzenia lub innego pogwałcenia przez Klienta praw własności intelektualnej Operatora związanych z Oprogramowaniem oraz
  2. w związku ze zobowiązaniami stron wynikającymi z kolejnej sekcji – Odszkodowania.
 4. Z wyjątkiem zobowiązań Spółki wynikających z § 4 Odszkodowania, w żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Operatora na mocy lub w związku z Umową lub jej przedmiotem, na mocy jakiejkolwiek teorii prawnej lub słuszności, w tym naruszenia Umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności i w inny sposób, nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej przez Klienta Operatorowi na mocy Umowy w zamian za udzieloną licencję lub świadczoną usługę.
 5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
 6. Ograniczenia określone w § 3 (Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności) mają zastosowanie nawet wtedy, gdy środki prawne przysługujące Stronie na mocy Umowy nie spełniają swojego zasadniczego celu.

§ 4
ODSZKODOWANIA

 1. Klient zabezpieczy, obroni i zwalnia z odpowiedzialności Spółkę i Dostawcę oraz każdego z ich pracowników, członków zarządu, dyrektorów, kierowników, wykonawców, właścicieli udziałów, agentów i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w zakresie wynikającym z naruszenia przez Klienta niniejszej umowy EULA lub domniemanego naruszenia przez Klienta obowiązującego prawa w związku z korzystaniem z Oprogramowania lub wykorzystaniem przez Klienta uzyskanych Treści Wynikowych.
 2. Spółka zabezpieczy, obroni i uchroni Klienta oraz każdego z ich pracowników, urzędników, dyrektorów, kierowników, wykonawców, właścicieli udziałów, agentów i przedstawicieli, przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich w zakresie wynikającym z naruszenia przez Spółkę ograniczonych gwarancji określonych w sekcji „Ograniczona Gwarancja”.
 3. Każda strona uprawniona do odszkodowania lub innych świadczeń ("Strona Dochodząca") będzie zobowiązana niezwłocznie, pisemnie powiadomić stronę zobowiązaną do spełnienia takiego odszkodowania lub innego świadczenia ("Strona Zobowiązana") o wszelkich roszczeniach, w tym roszczeniach osób trzecich, które są przedmiotem takiego odszkodowania lub innego świadczenia, pod warunkiem, że przekazanie takich informacji nie opóźni lub nie ograniczy praw Strony Dochodzącej, w sytuacji gdy jest rzeczywiście poszkodowana przez Stronę Zobowiązaną. W przypadku roszczeń osób trzecich strony będą współpracować ze sobą, w tym poprzez dozwolenie uczestniczenia w negocjacjach lub ugodzie lub obronie poprzez pełnomocnika wybranego przez drugą Stronę, pod warunkiem, że opłaty i wydatki takiego doradcy/pełnomocnika będą ponoszone wyłącznie przez tą Stronę. Wszelkie ugody lub kompromisy w sprawie roszczeń osób trzecich przez którąkolwiek ze stron będą wymagały uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, która to zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana, warunkowana ani opóźniana.

§ 5
PRZERWY TECHNICZNE

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych oraz Dostawcy) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej contact@nigrivhub.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. SŁAWIŃSKA, nr 6, lok. 807, miejsc. WARSZAWA, kod 01-218, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA, z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: firmę – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, Login Użytkownika, jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas zawierania Umowy, również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 6. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej contact@nigrivhub.com.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa stanowi jedyne i całkowite porozumienie pomiędzy Klientem a Operatorem w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze, równoczesne negocjacje, porozumienia i umowy, zarówno pisemne jak i ustne, pomiędzy stronami w odniesieniu do Usługi. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszej EULA a postanowieniami jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Klientem a Operatorem w odniesieniu do Oprogramowania, postanowienia niniejszej EULA będą miały pierwszeństwo.
 2. Klient nie będzie cedował ani w inny sposób przenosił żadnych swoich praw, ani też delegował lub w inny sposób przenosił żadnych swoich obowiązków w ramach Umowy, w każdym przypadku dobrowolnie, niedobrowolnie, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora, której to zgody Operator może udzielić lub odmówić według własnego uznania. Dla celów poprzedniego zdania i nie ograniczając jego ogólności, każda fuzja, konsolidacja lub reorganizacja z udziałem Klienta (niezależnie od tego czy Klient jest podmiotem przetrwałym czy znikającym) będzie uważana za przeniesienie praw, obowiązków lub wyników w ramach Umowy, na które wymagana jest uprzednia pisemna zgoda Operatora.
 3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
 4. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 5. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub Dostawcy.
 6. Operator ma prawo w każdym momencie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Licencyjnego.
 7. Każda ze stron oświadcza, że nie jest wymieniona na żadnej rządowej liście osób lub podmiotów, którym zabronione jest prowadzenie interesów z jakąkolwiek spółką amerykańską. Klient nie będzie bezpośrednio lub pośrednio uzyskiwał dostępu do Usługi ani korzystał z niej z naruszeniem jakiegokolwiek embarga, zakazu lub ograniczenia nałożonego przez Stany Zjednoczone lub międzynarodowe embargo eksportowe.
 8. O ile nie określono inaczej w Umowie, niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju wynikającego z Umowy nie będzie działać ani być interpretowane jako zrzeczenie się go, ani też pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju wynikającego z Umowy nie wyklucza innego lub dalszego jego wykonania lub wykonania jakiegokolwiek innego prawa, środka prawnego, uprawnienia lub przywileju.
 9. Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie Umowy jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie będzie miała wpływu na żaden inny warunek lub postanowienie Umowy, ani nie unieważni lub uczyni niewykonalnym takiego warunku lub postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.
 10. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną i niewykonalną, nie wpłynie to na ważność pozostałych części niniejszego Regulaminu, które pozostaną ważne i wykonalne zgodnie z ich warunkami.
 11. Operator ma prawo do wypowiedzenia umowy Użytkownikowi bez okresu wypowiedzenia, jeżeli Dostawca zaprzestanie dalszej działalności lub z dowolnego powodu zaprzestanie świadczyć usługi, które są niezbędne do dalszego świadczenia Usługi przez Operatora. Operator jako przyczynę rozwiązania Umowy poda niemożliwość dalszego świadczenia Usługi dla Użytkownika.
 12. W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora ze wskazaniem powodu rozwiązania jako niemożliwości dalszego świadczenia Usługi dla Użytkownika, Operator zobowiązuje się zwrócić Użytkownikowi wniesioną opłatę proporcjonalnie do pozostałego okresu trwania Umowy, w którym Operator nie będzie świadczył Usługi dla Użytkownika.